Ad ve/veya Soyad veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescil İşlemleri ;

 
1) Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
 
2) Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
 
3) Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
 
4) Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
 
5) Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 

Araçlarda LPG Dönüşümü ;

 
1) Fatura,
 
2) Montaj Tespit Raporu,
 
3) İmalat Yeterlilik belgesi,
 
4) Karayolu Uygunluk Belgesi,
 
5) Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak,
 
6) Dilekçe,
 
7) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
 
8) Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
9) Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek,
 
10)Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
Araçlarda Renk Değişikliği ;
 
1) Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

2) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Dilekçe,

 

4) Karayolları Muayene İstasyonu´nda renk tespiti yaptırılacak.

 
Belge Yenileme (Yıpranma) ; 
 
1) Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
2) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
 
3) Dilekçe,
 
4) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
 
5) Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
Çalınan Araçlar ile İlgili İşlemler ;
 
1) Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
 
2) Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
 
3) Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
 
Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler ;
 
1) Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge,
 
2) Dilekçe.
 
Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler ;
 
1) Noter Satış senedi,
 
2) Vergi İlişik Kesme Belgesi,
 
3) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına),
 
4) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri,
 
5) Vatandaşlık numarası,
 
6) Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
7) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır,
 
8) 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
 
NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
Geçici Trafik Belge ve Plakaları (A) ;
 
(A) Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir. Bayiinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
 
1) Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe,
 
2) İki adet geçici trafik belgesi,
 
3) Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,
 
4) Harç makbuzu,
 
5) Garanti belgesi,
 
6) Trafik sigortası.
 
Geçici Trafik Belge ve Plakaları (B) ;
 
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
 
1) Dilekçe,
 
2) Trafik sigortası,
 
3) ÖTV Ödeme Belgesi aslı,
 
4) Harç makbuzu,
 
5) Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi.
 
Geçici Trafik Belge ve Plakaları (C) ;
 
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz.
 
1) Dilekçe,
 
2) Trafik sigortası,
 
3) Aracın satın alındığı belge,
 
4) Harç makbuzu.
 
Hurdaya Ayırma İşlemi ;
 
1) Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
2) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
 
3) Dilekçe,
 
4) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,
 
5) Plakalar getirilecek,
 
6) Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek,
 
7) Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
 
İcra Kanalı ile Satılan Araçların Tescil İşlemleri ;
 
1) İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı,
 
2) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı,
 
3) Trafik sigortası,
 
4) Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için),
 
5) Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
6) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
 
NOT: Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
Araçlarda Logo Uygulaması ;
 
Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
 
Motor ve Şase Değişimi ;
 

1) Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler,

 
2) Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı,

 

3) Teknik belge-plan proje,

 

4) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

5) Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

6) Eski trafik tescil ve trafik belgeleri,

 

7) Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
 
Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler ;
 
1) Noter satış senedi,
 
2) Vergi ilişik kesme belgesi,
 
3) Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır),
 
4) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına),
 
5) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar,
 
6) Vatandaşlık numarası,
 
7) Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
 
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayii ;
 

1) Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

2) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Dilekçe,

 

4) Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene),

 

5) Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme ;
 
1) Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

2) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Dilekçe,

 

4) Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği,

 

5) Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği.

 

Trafikten Çekme İşlemi ;
 
1) Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

2) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Dilekçe,

 

4) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,

 

5) Plakalar getirilecek,

 

6) Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

 

Unvan Değişikliği – Ad Soyadı Değişikliği ;

 

1) Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

2) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Dilekçe,

 

4) Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği,

 

5) Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için),

 

6) Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).

 

Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenen Belgeler ;

 
1) Veraset İlamı (ilgili mahkemeden),

 
2) Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden),

 
3) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,

 
4) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına),

 
5) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri,

 
6) Vatandaşlık numarası,

 
7) Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 
8) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

 
9) 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 
10) Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

 

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizden İkinci El Araç Alımı ;

 
1) Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

 

a) Dilekçe,

 

b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi,

 

c) Tescil ve Trafik belgeleri,

 

d) Plakalar,

 

Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

 

2) Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

 

a) Dilekçe,

 

b) Noter satış senedi,

 

c) Tescil ve trafik belgeleri,

 

d) Plakalar,

 

e) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden),

 

f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili;

 
1) Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler  yabancılardan da istenir.

 
2) Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi;

 
1) MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO´ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.

 

2) Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),

 

3) Araca ait plakalar,

 

4) Araca ait tescil ve trafik belgeleri,

 

5) Dilekçe,

 

6) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç).

 

Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler ;

 
1) Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi,

 

2) Uygunluk Belgesi,

 

3) Zorunlu mali mesuliyet sigortası,

 

4) ÖTV ödeme belgesi aslı,

 

5) Vatandaşlık numarası,

 

6) Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

7) Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.

 

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler ;

 
1) Gümrük Trafik Şahadetnamesi,

 

2) Uygunluk belgesi,

 

3) Zorunlu mali mesuliyet sigortası,

 

4) ÖTV Ödeme Belgesi aslı,

 

5) Vatandaşlık numarası,

 

6) Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),

 

7) Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.

 

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.