T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

1-

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazışma Adresi:

Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı

06500-Teknikokullar/ANKARA

Başvuruyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bakanlıklar/ANKARA

Internet Adresi: http:// mebbis.meb.gov.tr

http://www.meb.gov.tr

e-mail Adresi: ehliyetsinav@meb.gov.tr

KISALTMALAR

DİKKAT:

1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek

yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna

duyurulur.

2. Bu kılavuz; “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Özel Motorlu Taşıt Sürücü

Kursları Yönetmeliği” ile “MTSAS Modülü” ve “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki

Uygulamaları” doğrultusunda hazırlanmıştır.

3. MTSAS’a başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

MTSAS Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı

MTSK Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Kursu

MTSAS-ETA MTSAS Elektronik Takip Modülü

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

2-

İÇİNDEKİLER

Sayfa No:

1. GENEL AÇIKLAMALAR 3

2. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI 5

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 5

4. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ 6

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ 6

6. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER 6

6.1. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler 6

6.2. Ön İnceleme Komisyonunun Yapacağı İşlemler 7

6.3. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler 8

6.4. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler 8

6.5. Bakanlığın Yapacağı İşlemler 8

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 9

8. ÖZÜRLÜ ADAYLAR 9

9. SINAV GİRİŞ BELGESİ 9

10. SINAV UYGULAMASI 10

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 12

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ 13

13. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 13

14. SINAV İTİRAZLARI 13

EK: Ön İnceleme Komisyonu Tutanağı 15

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

3-

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS): Karayollarında seyreden araçları

kullanacak sürücü adaylarına yönelik, teorik ve uygulama sınavları kapsamaktadır.

MTSAS, 81 il merkezinde ve başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda

ise uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır. Aday devam ettiği MTSK

Müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları, MTSAS Uygulama Takviminde belirtilen

tarihlerde yılda 6 kez yapılmakta olup sürücü belgesi almak isteyen adaylar teorik ve

uygulamalı yapılan sınavlara girmek zorundadır.

Aday öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kurs Müdürlüğüne (MTSK) kayıt yaptırarak

sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan adaylar MTSAS’a başvuru

yapabilmektedir. MTSAS’a MTSK’ların aday belgelerini tamamladığı ve il/ilçe millî eğitim

müdürlüğünün MTSAS Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama

yaptığı adaylar girebilmektedir. Onayı yapılmayan veya reddedilen adaylar kesinlikle sınava

giremez.

Adaylar en fazla 5(beş) teorik, 5(beş) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir.

Sınav döneminde sınava girmeyen adayın hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sağlık kurulu

raporu varsa 5(beş) teorik ve 5(beş) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav

için 1(bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten adayın dosyası yandığı için MTSK

Müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Aday, her sınavda başarılı olduğu derslerden muaf olup bir sonraki sınavda başarısız

olduğu derslerden sınava girecektir. İşlem süreci bittikten sonra adayla ilgili geriye dönük

işlem yapılmayacaktır.

Sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri

arasında MTSAS Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Adayın sınava giremeyeceğine

dair sağlık kurulu raporu varsa sınav yapıldıktan 5 (beş) işgünü içerisinde ilçe milli eğitim

müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Belgelerin

doğruluğundan ADAY, sisteme bilgililerin doğru işlenmesinden MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜ KURS MÜDÜRLÜĞÜ ve ÖN İNCELEME KOMİSYONU sorumludur.

Sisteme girilen adres bilgileri ve aday fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile

paylaşıldığından doğru bilgilerin dikkatlice girilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 3(üç) ay içinde çekilmiş, renkli ve vesikalık

olması, adayın yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir. Daha önceden

bir başka yerde kullanılmış fotoğraflar geçerli sayılmaktadır.

İlk defa sınava girecek adaylar sertifika türlerine göre;

A1, A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;

*İlk Yardım Bilgisi,

*Trafik ve Çevre Bilgisi,

*Motor ve Araç Tekniği Bilgisi,

H sertifika türünde;

*İlk Yardım Bilgisi,

*Trafik ve Çevre Bilgisi derslerinden sorumlu olacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

4-

Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre

düzenlenmektedir.

Tablo–1

Kara Yollarında Seyreden Belge Sınıfları ve Araçların Cinsi

Belge Sınıfı Araçların Cinsi

A1 Motorlu Bisiklet

A2 Motosiklet

B Otomobil, Minibüs, Kamyonet

C Kamyon

D Çekici

E Otobüs

F Lastik Tekerlekli Traktör

G İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar

H Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet

veya Otomobiller

MTSAS‘a giren adaylara sertifika türlerine göre teorik dersler, sınavda sorulacak soru

adedi ve sınav süreleri tablo-2’de belirtilmiştir.

Tablo -2

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Sertifika Türü-Dersler- Süreler

Sertifika

Türü

İlk Yardım

Bilgisi

Trafik ve Çevre

Bilgisi

Motor ve Araç

Tekniği

Toplam Soru

Sayısı Sınav Süresi

A1 – A2 30 40 20 90 120 dakika

B 30 50 40 120 150 dakika

C – D – E 30 50 40 120 150 dakika

F – G 30 40 30 100 130 dakika

H 30 50 --------- 80 100 dakika

Teorik sınav sonuçları ıklandıktan sonraki ilk haftanın sonunda (cumartesi

bitmezse pazar günü veya takip eden diğer hafta sonları) uygulama sınavı yapılacaktır (özel

durumlarda Bakanlık açıklama yapacaktır).

Sertifika farkı için sınava girecek adaylar, ilgili mevzuatta belirtilen derslerden

sorumlu olacaktır.

Aday, MTSAS sonuçlarından sonra başarılı ise sertifika almaya hak kazanacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü on-line olarak merkezimizden sertifika kontrolü yaptıktan sonra

sürücü belgesi düzenleyecektir.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

5-

2. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar motorlu taşıtlar

sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak (sürücü eğitimi veren

yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz).

d. F, G ve H sınıfı için en az ilkokul mezunu olmak.

e. A1, A2, B, C, D ve E sınıfı için ilkokul mezunu olmak. (30.06.2011 tarihine kadar en

az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretim) bitirmiş olmak şartı aranmaz.)

f. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Sürücü Olur Raporu” almış olmak.

g. Adliyeden ”Sabıka Kaydı Yok Belgesi” almış olmak

h. “Sürücü Olur Raporu” ve “Sabıka Kaydı Yok Belgesini” MTSAS uygulama

takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim

etmek.

i. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

j. Son üç ay içinde cepheden çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf teslim etmek.

k. Nüfus cüzdanı fotokopisini teslim etmek.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınav

ücretini yatırmak.

b. Sınav tarihine kadar MTSK’ya devam ederek teorik ve uygulamalı eğitimleri

tamamlamak.

4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Adaylar, MTSAS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O,

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerine kurumsal tahsilât programı aracılığı ile yatıracaktır.

Adaylar, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücretini

yatırma süresi içinde yatıracaktır. Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik

numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Banka dekontu MTSAS uygulama takviminde

belirtilen başvuru süresi içinde MTSK Müdürlüğüne aday tarafından teslim edilecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.

MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez

ya da uzatılmaz.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

6-

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday MTSAS’ a başvuru işlemini, sınav ücretini MTSAS uygulama takviminde

belirtilen süreler içinde ilgili bankalara yatırdıktan sonra yapacaktır.

Yabancı uyruklu adaylar için MTSK Müdürlükleri MTSAS Modülünden açılan başka

bir ekrandan aday bilgilerini girecektir. Sistemin aday için ürettiği 11 haneli geçici

numarayla aday bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekontunu MTSK Müdürlüğüne teslim

edecektir.

6. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

6.1. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı başvuru işlemleri http://mebbis.meb.gov.tr

adresinden, MTSAS Modülüne girilerek MTSK Müdürlükleri tarafından MTSAS

uygulama takviminde belirtilen süreler içinde yapmak.

b. MTSK’ ya kayıtlı olan adayların sınav bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü,

belge numarası, adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr adresinden T.C.

kimlik numarası ile girerek sisteme kayıt etmek.

c. Başvuru işlemleri sırasında adayın 105x120 piksel boyutunda, 10 kilobyte

geçemeyen, renkli ve cepheden çekilmiş fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.

d. Sisteme aktarılan fotoğrafı fotoğraf kontrol raporundan kontrol etmek, net sonuç

aldıktan sonra onaylamak.

e. Sistemdeki aday bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa

onaylamadan önce MTSAS uygulama takviminde göre düzeltmek.

f. Düzeltme işleminden sonra adayın kaydını elektronik olarak sistemde onaylayarak

ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

g. Adayın yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan nüfus cüzdanlarını (veriliş

tarihleri 10 yıldan fazla olan) yeniletmek için uyarmak.

h. Sınava girecek olan adaylar için sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı “sınav

giriş belgesini” sistemden almak ve sınav tarihinden önce adaylara imza karşılığı

teslim etmek.

i. Sistemden alınan “sınav giriş belgesini“ adaylara teslim ederken sınav sırasında

yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda

hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

j. MTSAS Modülünden başvuru formunu almak.

k. Başvuru formunu MTSK Müdürlüğü ve aday tarafından kontrol ederek imzalamak.

l. Başvuru formunu ve banka dekontunu adayın dosyasında saklamak.

m. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle

sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır

bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

7-

n. Adayların sınav sırasında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte

fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü

belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

o. Er ve erbaşların askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa

sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabileceğini hatırlatmak.

p. Başvuru programıyla ilgili açıklamaları bilgi ve duyuruları MTSAS Modülü

duyurular linkinden takip etmek.

r. Adaylara sınav sonuçlarını duyurmak.

6.2. ÖN İNCELEME KOMİSYONUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER

Ön inceleme komisyonunda görevli personel, kursiyerin dosyasını incelerken

aşağıdaki hususlara dikkat edecektir.

a. Sınava giriş şartlarını taşımayan adayların sınav başvurusunu MTSAS uygulama

takvimine göre kabul etmemek.

b. Adayın kimlik bilgilerinin (adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası,

v.b.) doğruluğunu kontrol etmek.

c. Adayın sürücü belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.

d. Adayın kursta aldığı eğitimle sınava gireceği sertifika türünün uyup uymadığını

kontrol etmek.

e. Sertifika türünün doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek.

f. Varsa mevcut sertifika bilgisinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek.

g. Adayın kaçıncı sınav hakkını kullandığını kontrol etmek.

h. Adayın kursa devam edip etmediğini kontrol etmek.

i. Adayın teorik derslerini sınav tarihinden önce tamamlayıp tamamladığını kontrol

etmek.

j. Sınava gireceklere ait aday listesi ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığını

kontrol etmek.

k. 2918 sayılı kanunun 41. maddesine göre adayın sabıka kaydının olmadığına dair

Cumhuriyet Savcılığından alınan belgeyi kontrol etmek.

l. Adayın gireceği sertifika türüne uygun sağlık kurulu raporunun eksiksiz olduğunu

kontrol etmek.

m. Yabancı uyruklu adayın dekontunu incelemek.

n. Adayın bilgi ve belgelerinde eksiklik varsa başvuru süresi içerisinde kurs

müdürlüğünden tamamlanmasını istemek. Söz konusu bilgi ve belgelerin

tamamlanmaması durumunda adayı sınav listesinden ret etmek.

o. Ek-1’de örneği bulunan “Ön İnceleme Komisyon Tutanağı”nı doldurmak,

tutanaktaki hususlar haricinde bildirilmesi gereken durumlar için rapor hazırlamak.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

8-

6.3. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Sınava ilk defa girecek adaylar ile daha önceki sınavlarda başarısız olmuş ve sınava

tekrar girecek adayların, MTSK Müdürlüklerince MTSAS Modülünden girilen ve

süresi içerisinde teslim edilen aday belgelerini ön inceleme komisyonlarınca Ek-1’de

ki forma göre inceleyip onaylamak.

b. Ön inceleme sonunda aday bilgilerinde hata varsa elektronik ortamda ret edip kursa

göndermek.

c. Sınav giriş belgesini fotoğraf kontrol raporuyla karşılaştırıp onaylamak, yanlışlık

varsa ret etmek.

d. Sınav giriş belgesi onaylanmayıp ret edildiyse (hatalı bilgi ve/veya sertifika girişi

yapılan ya da bilerek/sehven kaydı silinen adaylara ait) herhangi bir düzeltme

işlemini (il/ilçe milli eğitim müdürlükleri) kesinlikle yapmamak.

e. Teorik ve uygulama sınavlarına sağlık kurulu raporu alarak girmeyen adayların

rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5(beş) işgünü içerisinde MTSAS

Modülüne işlemek.

f. Adayın nüfus bilgilerinde bir değişiklik (mahkeme kararı, evlenme, boşanma vs.)

olmuşsa önce bağlı olunan nüfus müdürlüğünden kimlik bilgilerindeki değişikliği

düzelttirmek. Daha sonra kayıtlı olduğu MTSK’nın bağlı olduğu millî eğitim

müdürlüğünce (MTA03003) ekranından düzeltmek.

g. Teorik sınav sonuçlarını sistemden almak.

h. Teorik sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra uygulama sınavını il Millî Eğitim

Müdürlüğünün belirlediği takvime göre yapmak.

i. Uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylamak (veriler Emniyet Genel

Müdürlüğüne aktarıldığından onaylama sonrası değiştirme işlemi yapılamaz).

j. Uygulama sınavına girecek olan adayların yer alacağı Ek–9 listesini MTSAS

Modülünden almak ve uygulama sınav komisyonuna vermek.

6.4. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Teorik sınav öncesinde MTSAS Modülünden girilen aday bilgilerinde MTSK

Müdürlüklerince veri girişinde ve/veya ön inceleme sonuçlarında hata varsa ret edip

ilçeye göndermek.

b. Teorik sınav sonunda başarılı olan adaylar için il genelinde uygulama sınavını

MTSAS Modülünde tanımlamak ve ilçeler arası sınav tarihine uyumu sağlamak.

c. İlçenin uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylanıp onaylanmadığını

kontrol etmek.

d. MTSAS teorik sınav uygulaması için il sınav organizasyonunu yapmak.

6.5. BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSK Müdürlüklerinin aday verilerini girebilmesi için http://mebbis.meb.gov.tr

adresinden MTSAS uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında MTSAS

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

9-

Modülünü açmak.

b. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin onaylayarak gönderdiği aday bilgilerini

sistemden alarak sınav için salon yerleştirilmelerini yapmak ve

http://www.meb.gov.tr ile http://mebbis.meb.gov.tr adreslerinden ilan etmek.

c. MTSAS uygulama takviminde belirtilen tarihlerde yurt genelinde merkezi sistemle

teorik sınavı yılda 6 kez uygulamak.

d. Sınav giriş belgesi onaylanmayıp ret edildiyse (hatalı bilgi ve/veya sertifika girişi

yapılan ya da bilerek/sehven kaydı silinen adaylara ait) herhangi bir düzeltme

işlemini (Genel Müdürlük) kesinlikle yapmamak.

e. Sınav sonrası sınav değerlendirmesini yaparak http://www.meb.gov.tr adresinden

adaylara duyurmak. Ayrıca, http://mebbis.meb.gov.tr adresinde MTSAS Modülü

aracılığıyla MTSK Müdürlüklerine göndermek.

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. MTSK Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtile şartlar taşınmıyorsa ve 17. madde

istenilen belgeler tamamlanmamışsa,

b. Aday teorik eğitimini tamamlamamışsa,

c. MTSK Müdürlüklerince aday bilgileri başvuru süresi içerisinde sisteme işlenmemiş

veya ilçe tarafından onaylanmamış ya da ret edilmişse,

d. Mevcut 5 (beş)teorik ve 5 (beş) uygulamalı sınav hakkını aday doldurmuşsa,

e. Sağlık kurul raporu olan adayın rapor bilgileri MTSAS uygulama takvimine uygun

olarak gönderdiği sınav için 1(bir) sınav hakkı işlenmemişse.

8. ÖZÜRLÜ ADAYLAR

26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sürücü Adayları ve

Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” esaslarına göre

adaylar sürücü belgesi almak isterlerse MTSAS’a girebilecektir.

Özürlü adayların MTSAS Modülüne özür bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, adayın resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu

Raporunu” MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat silinti ve

kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya

belge kabul edilmeyecektir. Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası MTSK

Müdürlükleri tarafından adayın dosyasında saklanacaktır.

Ortopedik özrü olan adaylar sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara

yerleştirilecektir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda özürlü

adayın ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlanacaktır.

9. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon

bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

10-

yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada,

salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.)

Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile adayın sınav yeri

değiştirilebilir.

Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ile sınav

tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği

sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik

numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

MTSAS Modülünden MTSK Müdürlükleri tarafından fotoğraflı olarak alınacak olan

sınav giriş belgesini ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu

kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde mühürleyecektir. MTSK

Müdürlüğü de mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav

giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilir.

10. SINAV UYGULAMASI

a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS uygulama takviminde” belirtilen

tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00’ den sonra

hiçbir aday, hiçbir nedenle kesinlikle sınava alınmayacaktır).

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en

geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

c. Adaylar sınava gelirken yanında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus

cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve

yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi

bulunduracaktır.

d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik

fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı ve/

veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.

Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik

görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece “er ve erbaş askeri

kimlik kartı” ile sınav alınabilecektir.

e. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi,

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar

özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah

bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi

sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için

tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

f. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik

kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları

hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak

cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

11-

g. Aday fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini

kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap

ğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik

bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili

tutanak tutacaktır.

h. Aday sınav başladıktan sonra tek dersten sınava girecekse ilk 45 dakika, tüm

derslerden sınava girecek ise ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir.

Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en

az iki aday sınıfta kalacaktır.

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını kontrol

ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve fotoğraflı cevap

ğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini

salon görevlilerinden isteyecektir.

j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde

işaretlenmeyecektir.

m. Her sürücü belgesi türüne göre (Y) ve (Z) olmak üzere iki ayrı kitapçık türü vardır.

Fotoğraflı cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar

cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın

dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru

cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından

yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir.

Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır.

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği

takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya çekmesi

halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından

ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).Kopya

çeken ya da çektiren adaya analiz sonucu kopya işlemi yapılacaktır.

s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde almayacaktır.

t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon

görevlilerince işaretlenecektir.

u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan Başkanlığımıza gönderilen sınav

evrakı kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

y. Sınav bitiminden sonra;

i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon görevlilerine

teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

12-

ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek

toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna

teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları

sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli

kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı

tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon

görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak

ısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda

bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav

evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

tarafından geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından

çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyet

görevlilerine haber verilecek),

d. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çekildiğinin salon

görevlilerince tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri

bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük,

hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı

gönderilmesi,

j. Fotoğraflı cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi

sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

k. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve

benzeri) durumlarında

l. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan)

m. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi.

n. Ön inceleme sonunda iptalin yapılması durumunda adayların sınavı geçersiz sayılır

(Bölge sınav yürütme komisyonunun resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir).

Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan

nedenlerden dolayı ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu

tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

13-

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik

okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilecek yanlış

cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100

puandan hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı

sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi

sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu

soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan

soru/soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır.

Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme

değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular

değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya

eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili derslerinin cevapları iptal edilir.

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının

göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak

adaya işlem yapıldıysa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve

raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

13. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar, bu adresten Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin

üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını

öğrenebilecektir.

Ayrıca, MTSK müdürlükleri MTSAS Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek,

müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edecektir.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar internetten

yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğüne yapılabilecektir.

b. İtirazların incelenmesi için aday adına T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara

Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin

TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırılması gerekmektedir.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da

sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate

alınmaz. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden

sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

d. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden

sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

14-

e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

f. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt

tarihi dikkate alınacaktır.

g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,

banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı

organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7. maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye

ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu

15-

EK–1

ÖN İNCELEME KOMİSYONU TUTANAĞI

İLİ : …………………………………………..…………

İLÇESİ :…………………………… ………..………………

KURS KODU ve ADI :……………… / ……………………………………

KURS ADRESİ :……………………………… ………..……………

SINAVA GİRECEK

KURSİYER SAYISI

SERTİFİKA TÜRÜ

TOPLAM

A1 – A2 B C – D – E F – G H

SIRA

NO YAPILACAK İŞLEMLER EVET HAYIR EKSİKLER

1. Aldığı eğitimle sınava girmek istediği sertifika türlü uyumlu mu?

2. Sertifika türü doğru yazılmış mı?

3. Kaçıncı sınav hakkının kullanıldığı doğru yazılmış mı?

4. Yabancı uyruklu adaylar için sınav ücreti zamanında yatırılmış ve

dekont numarası sisteme işlenmiş mi?

5. Sınav tarihine kadar kursa devam ederek teorik dersleri tamamlamış

mı?

6. Sınava giriş belgesindeki fotoğrafla fotoğraf kontrol raporundaki

fotoğraf uyumlu mu?

7. Adayın sınava gireceği dersler doğru yazılmış mı?

8. Sınava girecek aday listesi ile kurum kayıtları uyumlu mu?

9. Kursun/İlçe MEM’in onaylamadığı aday var mı?

10. Adayın gireceği sertifika türüne uygun sağlık kurulu raporu tamam

mı?

11. 2918 sayılı kanunun 41. maddesine göre sabıka kaydının olmadığına

dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgeler tamam mı?

12. MTSAS Modülden alınan başvuru belgesi adaylara imzalattırılmış,

onaylanmış ve listelere eklenmiş mi?

NOT: Yukarıda belirlenen hususlardan eksiği olan adayların bilgileri tamamlanmazsa aday sınava giriş listelerine eklenmeyecek,

onay verilmeyerek ret edilecektir.

ÖN İNCELEME KOMİSYONU

(Ad, Soyadı ve İmza)